Loading

Respijtzorg

Gepubliceerd: 11 september 2020, bron: Movisie, afbeelding: MantelzorgNL

Mantelzorg kan veel van je vergen. Zeker als je 24 uur per dag voor je kind, partner of ouder zorgt. Dan verlang je af en toe ook naar een moment voor jezelf. Dat je even de zorg kan overdragen aan een ander, zodat je weer op adem kunt komen. Die vervangende mantelzorg wordt respijtzorg genoemd. Respijtzorg is heel belangrijk om de mantelzorg op een plezierige manier vol te kunnen houden.

Vormen van respijtzorg

Een mantelzorger kan ontlast worden door verschillende vormen van respijtzorg:

 • Lichte respijtzorg
  Hierbij kun je denken aan een vrijwilliger die incidenteel of op een vaste dag de zorgvrager gezelschap houdt of iets met hem/haar onderneemt. Of de zorgvrager gaat af en toe naar een buurthuis met ondersteuning of een open bijeenkomst van een verzorgingshuis.
 • Dagopvang
  Dagopvang is in eerste instantie bedoeld om de zorgvrager een plezierige dagbesteding te geven. De dagopvang biedt sociale contacten en daarnaast ook stimulerende activiteiten. Maar tegelijkertijd geeft dagopvang de mantelzorger ook even een dag(deel) voor zichzelf. In tegenstelling tot lichte respijtzorg is dagopvang een vaste, wekelijks terugkerende aangelegenheid. Dagopvang wordt vaak geboden door een zorgboerderij of door een zorgaanbieder.
 • Vervangende mantelzorg
  Bij vervangende mantelzorg komt er thuis iemand voor de naaste zorgen, zodat de mantelzorger even vrijaf heeft. De vervangende mantelzorg kan geboden worden door vrijwilligers, door getrainde hulpen van organisaties zoals Saar in Huis of De Mantelaar, of door een professionele begeleider.
 • Logeerzorg
  De naaste kan ook een nachtje of langere tijd uit logeren gaan. Bijvoorbeeld in een logeerhuis, een zorghotel of een gastgezin. Dan heeft de mantelzorger wat langer de tijd om zich weer op te laden of om op vakantie te gaan.

Financiering van respijtzorg

De mantelzorger hoeft meestal niet zelf voor de respijtzorg te betalen. Hij of zij kan een beroep doen op financiering vanuit verschillende wetten.

 • Lichte respijtzorg
  Deze vorm van respijtzorg is meestal gratis of er wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd, bijvoorbeeld voor een kopje koffie.
 • Dagopvang
  Wmo en Jeugdwet
  Dagopvang is een zogenaamde maatwerkvoorziening. De gemeente kan hiervoor een indicatie afgeven. De eigen bijdrage voor een Wmo voorziening bedraagt €19 per maand.
  Wlz
  Als uw naaste een indicatie heeft voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (een CIZ indicatie), dan valt de dagopvang daar ook onder. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
 • Vervangende mantelzorg
  Wmo
  Onder de Wmo kan bij de gemeente zogenaamde ‘Individuele begeleiding thuis’ worden aangevraagd. Die begeleiding heeft als doel om de zorgvrager te helpen om mee te blijven draaien in het dagelijks leven. Dit ontlast de mantelzorger indirect ook.
  Zvw (Zorgverzekeringswet)
  In het aanvullend pakket van sommige zorgverzekering is ook een voorziening voor mantelzorgvervanging opgenomen. Dat kan zijn door vrijwilligers (Handen-in-Huis), of door georganiseerde vervangende mantelzorg (Saar in Huis, Mantelaar, enz)
 • Logeeropvang
  Wmo en Jeugdwet
  Voor logeerzorg is een indicatie nodig door de gemeente. Bij de Wmo geldt het tarief van €19 per maand, bij de Jeugdwet is logeeropvang gratis.
  Zvw
  Vanuit de Zvw is kortdurende logeerzorg alleen mogelijk als er een medische reden voor is. Dit geldt bijvoorbeeld voor het verblijf in een zorghotel om te herstellen van een knie- of heupoperatie.
  Wlz
  Vanuit de Wlz worden maximaal 156 etmalen logeerzorg per jaar vergoed. Hiervoor geldt een eigen bijdrage.

Kortom, er is veel mogelijk op het gebied van respijtzorg. Maar het is soms lastig te bepalen bij welk loket u moet aankloppen. Een mantelzorgmakelaar kan u daarbij de juiste weg wijzen.